Dret de família

ÀMPLIA EXPERIÈNCIA EN SEPARACIONS, DIVORCIS, PROCEDIMENTS DE GUARDA I CUSTÒDIA

La nostra àmplia experiència en separacions, divorcis, procediments de guarda i custòdia i molts altres en que es resolen conflictes familiars, havent nostres advocats intervingut en centenars de casos de Dret de Família, és la millor garantia perquè els nostres clients aconsegueixin el millor resultat en cada cas. Àmplia experiència i contínua actualització per estar al dia de qualsevol novetat és el que ofereixen els nostres professionals per a les persones que ens confien els seus assumptes de família.

Som

ESPECIALISTES EN...

DISSOLUCIÓ MATRIMONIAL, DIVORCI, SEPARACIÓ, PARELLES DE FET

El dret de família és una de les especialitats jurídiques més exigents que existeixen a causa del caràcter sentimental i emotiu dels interessos que hi ha en joc. En Bufete Navarro tractem tots els temes relacionats amb el dret de família, especialment els relatius a divorcis, separacions, nul·litats de matrimoni i procediments de parelles de fet.

En aquests plets no només es discuteix sobre reclamacions de quantitat de diners, sinó que també es dóna una càrrega emocional important. Per això per tractar aquests temes es requereix el màxim rigor i professionalitat, però sempre des d’un punt de vista humanitzat, essent també important desenvolupar una funció mediadora entre les parts per buscar la millor solució.

Assumptes com la guarda i custòdia dels fills, l’adjudicació de béns familiars com l’habitatge o la imposició de pensions a favor d’un dels cònjuges són qüestions que es debaten cada dia als jutjats i que són objecte d’estudi i contínua negociació en Bufete Navarro.

En Bufete Navarro donem preferència als casos que rebem sobre divorcis, separacions o dissolucions matrimonials, perquè sabem la importància que té per als nostres clients, i per què sabem que una ruptura familiar suposa un canvi importantíssim en la vida a nivell afectiu, emocional i patrimonial. Per això, en Bufete Navarro posem a la seva disposició un equip d’advocats que li prestaran un servei segur i de qualitat, no només a nivell tècnic sinó també a nivell humà. Estarem al seu costat per acompanyar-los al llarg de tot el procediment, assegurant que els interessos dels nostres clients siguin atesos com correspon.

En un procediment de divorci o separació, es pot establir la persona que podrà utilitzar l’habitatge, compensant econòmicament a l’altra si és possible, o procedint a la venda de l’immoble.

També es requereix en molts casos que una de les parts percebi de l’altra algun tipus de pensió compensatòria.

En relació als fills, els cònjuges poden sol·licitar a l’autoritat judicial un seguit de mesures provisionals per determinar la manera com els fills menors d’edat hauran relacionar-se a partir de llavors amb els pares, la manera com s’ha d’exercir la pàtria potestat sobre ells, l’establiment de pensió d’aliments als fills majors d’edat o emancipats que no tinguin recursos propis i convisquin amb algun dels progenitors, etc.

Pel que fa a la convivència estable en parella, s’entén que hi ha parella de fet, si la convivència ha durat més de dos anys ininterromputs en el mateix habitatge, si durant la convivència hi ha un fill en comú o si formalitzen la relació en escriptura pública.

GUARDA I CUSTÒDIA

La Guarda i Custòdia constitueix una de les funcions dels progenitors sobre els seus fills menors derivades de l’exercici conjunt de la Pàtria Potestat.

La Guarda i Custòdia no és més que conseqüència de la funció principal de tenir el fill en companyia, sota la cura i atenció dels seus pares. Aquesta responsabilitat s’altera quan es produeix la ruptura de la parella. Dins d’un procediment de ruptura matrimonial, hem de fer especial èmfasi en el tema dels fills menors d’edat. En Bufet Navarro els menors són el prioritari, i treballem per garantir que el procediment vagi en la millor direcció possible per assegurar els drets del menor. És important destacar el terme “drets del menor”, per què en assumptes de dret de família i guarda i custòdia el menor sempre és la prioritat.

En aquest sentit cal decidir amb qui conviurà el menor d’edat, si s’estableix la guarda custòdia compartida o bé s’atorga a favor d’un dels progenitors, i en aquest cas establir un règim de visites apropiat perquè el menor pugui mantenir el vincle amb el progenitor que no té atorgada la guarda i custòdia. En cas de guàrdia i custòdia compartida s’establirà els períodes que el menor podrà estar amb cadascun dels progenitors convivint amb ells, i com es desenvoluparà aquesta guàrdia i custòdia compartida al llarg del temps. El més important aquí és garantir que es compleixen els drets del menor en la relació amb tots dos progenitors.

Legalment s’estableixen 4 tipus de guarda i custòdia:

– Custòdia Exclusiva: Quan només un dels dos progenitors té la custòdia del fill menor d’edat, que viurà al seu costat. Alhora hi haurà un règim de visites del menor amb el progenitor que no tingui la custòdia.
– Custòdia Partida: Es concedeix la custòdia d’un o més fills a un progenitor i els restants a l’altre.
– Custòdia Conjunta: Tots dos progenitors mantenen la responsabilitat legal i control i cura del nen com si es tractés d’una família intacta.
– Custòdia Compartida: És aquells casos en els quals els progenitors s’encarreguen de la custòdia dels fills per períodes, de manera rotatòria, de manera que en realitat no hi ha una custòdia sinó dues custòdies, una per cada progenitor.

La guàrdia i custòdia pot pactar de comú acord entre els progenitors o en cas que no hi hagi possibilitat d’acord serà l’autoritat judicial qui acabarà decidint. En tot cas el Ministeri Fiscal estarà present en el procediment per vetllar pels interessos del menor.

ADOPCIONS

En la nostra societat vivim nous models de família, derivats en gran part dels progressos tecnològics, científics i metges. A més, les noves formes de matrimoni i unions de fet que preveu la legislació espanyola, fa que les famílies no es basin exclusivament en vincles de consanguinitat. Prova d’això és que la filiació d’un fill no solament s’obté de forma natural.

La filiació és el dret jurídic que hi ha entre dos individus, un descendent de l’altre. Hi ha dos tipus de filiació: per naturalesa, que és aquell tipus de filiació que es correspon als pares biològics que han tingut al seu fill de forma natural, i per adopció, que és el cas en el qual ens centrarem en aquest apartat.

El procediment d’adopció és una mesura per proporcionar al menor un nucli de convivència familiar, en substitució del propi, de manera definitiva, quan les circumstàncies del menor i la seva família ho requereixen.

El procediment d’adopció no és senzill, i es necessita complir una sèrie de requisits per dur-lo a terme. Des Bufet Navarro ens posem a disposició dels clients que volen fer una adopció, per preparar tots els escrits i tràmits necessaris, i per valorar també si es compleixen o no els requisits fixats per la Llei per a dur a terme l’adopció.

Per poder adoptar un fill cal reunir els requisits següents:
-Disposar De la plena capacitat d’obrar
-Ser Major de 25 anys, llevat que es tracti de l’adopció del fill del cònjuge, o de la parella estable o de parents orfes, i tenir com a mínim 14 anys més que la persona adoptada.
-La Adopció per més d’una persona només s’admet en el cas dels cònjuges o dels membres d’una parella estable. En aquests casos, n’hi ha prou que un dels adoptants hagi complert vint anys.

De la mateixa manera que la Llei estableix uns requisits per poder adoptar, també disposa un llistat amb les situacions en què no es pot adoptar o ser adoptat.

La Llei prohibeix adoptar a les persones que hagin estat suspeses o privades de la potestat o les que hagin estat remogudes d’un càrrec tutelar mentre estiguin en aquesta situació.

De la mateixa manera, no podran ser adoptats els descendents, germans, o els parents de segon grau de la línia col·lateral per afinitat, mentre dura el matrimoni que origina el parentiu.

INCAPACITACIONS

Quan una persona per diverses circumstàncies arriba un moment en què no és capaç de valer-se ni de governar-se per si mateixa, s’ha d’iniciar un procediment d’incapacitació en què es declari la incapacitat i es designi un tutor que actuarà en el seu nom i que haurà vetllar pels interessos de l’incapaç.

En aquest procediment hi ha dues fases: el procediment d’incapacitació de la persona incapaç, i l’assignació del tutor.

Des Bufet Navarro posem a disposició els nostres serveis per tramitar tot el procés d’incapacitació i la delació de la tutela.

Per incapacitar una persona cal que sigui declarada incapaç mitjançant sentència ferma en virtut dels supòsits d’incapacitat que estableix la Llei.

Són causes d’incapacitació les malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic, que impedeixin a la persona governar-se per si mateixa.

Els menors d’edat poden ser incapacitats quan concorri en ells causa d’incapacitació i es prevegi raonablement que la mateixa persistirà després de la majoria d’edat.

En cas que una persona sigui declarada judicialment incapaç, se li assignarà un tutor que serà l’encarregat d’assistir-o representar-lo i vetllar per la persona declarada incapaç, encarregant-se de la guarda i protecció de la seva persona i del patrimoni d’aquesta.

La tutela es podrà atorgar mitjançant testament o codicilio, escriptura pública o resolució judicial.

El tutor podrà ser un familiar o parent, però també podrà ser una altra persona si l’incapaç no té família en el moment de la incapacitació. En qualsevol cas, el tutor haurà de passar comptes de tant en tant davant l’autoritat judicial per donar detalls de la situació de l’incapaç i de com està exercint les funcions de la tutela.

En determinats supòsits la persona incapaç té certes facultats que li permeten actuar mínimament amb certa independència, i per als quals es considera excessiu l’assignació d’un tutor. Per a aquests casos la llei preveu la figura jurídica de la curatela que comporta designar una persona anomenada curador. El curador no té la representació de la persona posada en curatela, i simplement es dedica a complementar la seva capacitat.

Si tens algun problema legal, nosaltres et podem ajudar!

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies